Wednesday, October 10, 2012

Mr.Chellappah Muthucumaraswamy, Retired Vice Principal, passed away in Colombo

Mr.Chellappah Muthucumaraswamy, Retired Vice Principal, passed away in Colombo

1 comment:

Nalliah said...

மனிதகுல வரலாற்றின் பண்பாட்டு வளர்ச்சியில் செதுக்கிக் கூர்மையாக்கிய நல்லியல்புகளின் உறைவிடமான மதிப்புக்குரிய செல்லப்பா முத்துக்குமாரசாமி அவர்கள் மறைந்தார்கள் என்ற செய்தியை அறிந்ததும் துக்கம் நெஞ்சை நிறைத்தது.